ساختار سازمانی همایش

 

 

رئیس همایش:   دکتر محمد بهروزی

 

رئیس کمیته علمی:   دکتر محمدنقی ایمانی

 

رئیس کمیته داوران:  دکتر اصغر شریفی

 

رئیس کمیته اجرایی:  دکتر رسول اسکندری

 

 

 

 

اعضای کمیته علمی همایش:

 

34