محورهای همایش

 

 

 

محورهای دومین همایش بین المللی مدیران و رهبران نوآور در سازمان های سرآمد

 

 

m