فراخوان مقاله پنجمین همایش ملی مدیران و رهبران نوآور سازمانهای سرآمد
1398/11/12

موسسه راه بهروزی با مجوز رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دارای پروانه فعالیت موسسات فناور, دانش به شماره ثبت 105وشماره شناسه ملی10320011367 اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی در نظر دارد پنجمین همایش بین المللی مدیران و رهبران نوآور را برگزار می نماید.

 

اهداف کنفرانس:

تولید آثار فاخر و دانش بنیان

نمایه سازی آخرین دستاوردهای علمی و تحقیقاتی

شناسایی سازمانهای سرآمد را در راستای ترویج و توسعه دانش مدیریت و رهبری

معرفی پژوهشگران برجسته جهانی برگزار نمایدن همایش بین المللی مدیران و رهبران نوآور سازمانهای سرآمد

 

 

 

آدرس وب سایت کنفرانس:    http://mlconf.rahebehrouzi.ir